Klokkenluidersregeling

Regeling ex artikel 32 van de V.A.O.

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient enik bv te beschikken over een zogenaamde klokkenluidersregeling.

Art. 32 VAO luidt:

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Artikel 1: Definities

 1. Het kantoor: enik bv
 2. Melder: degene die, al dan niet in dienst van enik, werkzaamheden verricht voor enik en een misstand onder deze regeling meldt.
 3. Compliance officer: de door de directie van enik als zodanig aangestelde persoon. Dit is dit de heer E.J.C. Boersen.
 4. Directie: de directie van enik, belast met de naleving en uitvoering van de regelgeving.
 5. Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot enik en/of haar medewerkers, in verband met:
  1. een (dreigend) strafbaar feit;
  2. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
  3. een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
  4. een (dreigende) schending van binnen enik geldende (gedrags-)regels of
  5. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten of andere feiten die schade voor enik kunnen opleveren;
  6. een (dreigende) onregelmatigheid in de sfeer van de persoonlijke omgang.


Artikel 2: Procedure

 1. De melder meldt een misstand bij de compliance officer via compliance@enik.com. De melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende.
 2. De compliance officer legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan melder dat de melding is ontvangen. De compliance officer stelt de directie direct op de hoogte van de melding, tenzij de misstand een lid van de directie betreft (zie lid 5).
 3. De compliance officer waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de melder, tenzij de melder schriftelijk de compliance officer van deze verplichting ontheft.
 4. Direct na ontvangst zal de directie een onderzoek naar de misstand (laten) starten.
 5. Indien de misstand een lid van de directie betreft zal de compliance officer zelf een onderzoek naar de misstand (laten) starten.

Artikel 3: Termijnen

 1. Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de compliance officer door of namens de directie schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de directie omtrent de misstand evenals van de te nemen maatregelen.
 2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal de directie de compliance officer hiervan tijdig in kennis stellen en de termijnen noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
 3. In geval van artikel 2 lid 5 zal de compliance officer zelf een standpunt (laten) formuleren.
 4. De compliance officer stelt de melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4: Rechtsbescherming

 1. De directie (of de compliance officer) zorgt dat de melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
 2. Indien een melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5: Werking en publicatie

 1. Deze regeling treedt in werking per 1 augustus 2011. De regeling kan in overleg worden gewijzigd.
 2. Deze regeling is gepubliceerd op de website van enik.